Implementatie


De implementatie duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. De eerste maanden ligt de nadruk op het zichtbaar maken van leerlingen die pesten en op de hulp die school hen kan bieden. Als het structurele pesten is gestopt, leert een school de aanpak preventief in te zetten.

 

Een interne stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de implementatie en borging. De stuurgroep wordt ondersteund door één of meerdere M5 consulenten.


Het proces wordt verder ondersteund middels een ouderavond, nieuwsbrieven voor ouders en concept beleidsdocumenten om de M5 aanpak te integreren in het veiligheidsbeleid van een school.M5 Voorbeeldtraject

Onderdelen

Doelgroep

Inhoud  en vorm   

1.

informatie

bijeenkomst

directie/team 

uitleg doelstelling, belang van collectief verantwoordelijkheid nemen, visie, methode, procedure, doorpakken bij moeilijkheden, rechtmatigheid en pedagogische verantwoording, vraag voor commitment van team en leiding. 1,5 uur.

       

2.

instemming

bestuurder

bespreking met bestuur, schooldirectie en M5, vraag om commitment. 1 uur. (NB bij sommige besturen zijn we al aan de slag en is deze stap doorgaans niet nodig)

       

3.

instemming

MR

de MR van de school krijgt desgewenst specifieke uitleg en moet formeel instemmen voor gestart kan worden

       

4.

teambijeenkomst

directie/team

de basisfilosofie wordt besproken, er wordt geoefend met het benoemen van gedrag, de startverklaring wordt getekend e.a. duur: ca. 1,5 uur

       

5.

1e klassenronde

uitleg

groepen 3 t/m 8

alle klassen informeren en melden stimuleren. Groepsleerkracht en schoolleiding. ± 15 minuten per klas. M5 consulent adviseert.

 

       

6.

informeren TSO

medewerkers. TSO

instructie van coördinator(en) en medewerkers/ouders die TSO begeleiden. Evt. ook BSO medewerkers hierbij betrekken  duur: ca. 1 uur

       

7.

teambijeenkomst

directie/team

briefing over de stappen in de M5 aanpak. Liefst dezelfde dag als de klassenronde en thema ouderavond. Duur: ca. 1,0 uur.

       

8.

ouderavond

ouders

uitleg visie en procedure  M5 pestaanpak en 1e  nieuwsbrief voor ouders. Duur ca. 1,5 uur.

       

9.

werkinstructie

MeldBox

stuurgroep

instructie: meldingen valideren, raadplegen, rapportage, muteren en beveiliging. 1 uur.  / tijdens de eerste maanden is er iedere 3-4 weken een stuurgroep-vergadering

       

10.

bespreking

meldingen

stuurgroep

groepsleerkracht

3 - 6 weken na de start van het melden, afstemming met schoolleiding/groepsleerkrachten, toetsing en verificatie meldingen, pesters identificeren, eerste statussen toewijzen A0, 1 uur.

       

11.

2e klassenronde

terugkoppeling

groepen 3 t/m 8

bij A0-status: Alle groepen informeren over de stands van zaken m.b.t. het melden en structureel pesten en uitleggen hoe iedereen kan helpen. Laatste waarschuwing te stoppen voor de structurele pesters, nog niet bij naam, wel ont-schuldigen en sommeren te stoppen.

       

12.

advies en

open inloop

leerkrachten, leiding,

ouders, kinderen

meldingen doornemen, hand en spandiensten verrichten, helpen bij moeilijkheden, advies over lastige zaken, open inloop voor vragen leerkrachten, ouders en kinderen. 

       

13.

3e/5e  klassenrondes

terugkoppeling

groepen 3 t/m 8

bij A1-status: leerling en ouders vooraf informeren. Het melden blijven stimuleren en uitleggen, dat de melders veilig kunnen melden en niet  ter sprake gebracht zullen worden.  Evt. Complimenten uitdelen. 15 minuten per groep,

 

4e en volgende rondes, waar nodig status verhogen van status naar A1 en/of  A2, voor wie (nog) niet (echt) is gestopt en wat bij A2 het maatwerk plan van aanpak is. Eventuele nieuwe structurele pesters benoemen. Bij voldoende sociale veiligheid ook een kort groepsgesprek over hoe het nu gaat en integratie v/d ex pesters bevorderen en mobiliseren van een ieders bijdrage om het in orde te krijgen en met elkaar zo te houden. 15 minuten per klas 

       

14.

tussentijdse

terugkoppeling

bestuur

terugkoppelen hoe het gegaan is en wat de resultaten zijn tot dan toe. Na ongeveer zes maanden. 1 uur  (NB alleen als deze behoefte bij één van de partijen aanwezig is)

       

15.

terugkoppeling

MR

terugkoppeling over de resultaten na zes maanden.  1 uur

 

       

16.

geleide intervisies/ bijeenkomst

team

Intervisie bijeenkomst voor het inbrengen van lastige praktijk situaties, leren van elkaars ervaringen, na 2, 4 en 6 maanden. maximaal 1 uur per keer.

       

17.

nazorg

directie/team

1 x in de 6 weken 1 uur per keer op locatie - advies, ondersteuning en borging

       

18.

eindbespreking

team

Evaluatie, afronding, overdracht, advies en onderhoud. 1,5 uur

       

19.

eindbespreking

directie/bestuur

Borging en onderhoud, beleid actualiseren op de nieuwe situatie. 1,5 uur

       

Totale implementatie in schema Meer over de M5 aanpak op de volgende pagina's