Invoering en certificeringInvoering

Tijdens de implementatie leert een school met onze aanpak werken en wordt een aantal mensen door ons opgeleid tot coördinator sociale veiligheid en kan school bij een correcte invoering worden gecertificeerd.

De invoering van de M5 aanpak wordt begeleid door ervaren onderwijsadviseurs van Melior. Een invoeringstraject duurt tussen de zes maanden en een jaar en bestaat uit vier fasen. In de voorbereiding wordt de stuurgroep geïnstalleerd en woorden de Stopknop en de M5-Monitor ingericht. In de curatieve fase leren leerlingen en teamleden hoe de M5-aanpak werkt. Leerlingen leren het systeem vertrouwen en gaan stoppen met structurele misdragingen. Daarna volgt de fase van de meer permanente preventie waarin het team steeds meer de regie krijgt. Ook de leerlingen die nog niet gestopt zijn met zich structureel te misdragen moeten dan stoppen. De laatste fase is de borging van de aanpak in het schoolbeleid. 

 

Het invoeringsproces wordt verder nog ondersteund door een handleiding en een E-Handboek.

  

Borging

Het is zaak om de M5 aanpak te borgen in schoolbeleid zodat de medewerkers de aanpak kunnen uitvoeren als zijnde schoolbeleid. Dat geeft medewerkers rugdekking en voorkomt dat het op de persoon gespeeld kan worden.

 

Nieuwe onderwijswetgeving schrijft voor dat sociale veiligheid in orde maken en dat zo houden geen bijzaak meer is maar een voorwaarde voor goed onderwijs en daarmee een kerntaak is geworden. Het is zaak om deze taak functioneel te beleggen. Het is daarbij een taak van de om erop toe te zien dat deze taken goed georganiseerd worden en op de juiste manier worden uitgevoerd en dat de medewerkers daartoe voldoende bekwaam zijn.


Certificering

De school wordt gecertificeerd, na een succesvol doorlopen implementatietraject. Er is dan aangetoond, dat de school de M5 aanpak effectief en juist heeft kunnen invoeren en toepassen.

Certificeringscriteria

De school kan voor M5 certificering in aanmerking komen als Sociaal Veilige M5 School. Daartoe dient de 'Tien puntenlijst', in orde te zijn. Het betekent dat de M5 aanpak is geïntegreerd in het beleid, een terugkomend onderdeel is in de verschillende overleggen en tenslotte, dat de M5 aanpak door de schoolleiding, de coördinatoren, IB'ers, zorgteams en leerkrachten consequent en proactief wordt gehanteerd.

Certificeringsbord

Aan de school wordt het M5 Certificeringsbord uitgereikt dat (ook buiten) aan de muur geschroefd kan worden. De wijze waarop de uitreiking plaats vindt wordt in overleg met de school afgestemd. 


Hercertificering

Certificering geldt voor de duur van een jaar. Elk jaar maakt de Melior M5 adviseur een afspraak met de schoolleiding voor een hercertificeringsgesprek. Daar wordt telkens de 'Tien puntenlijst' doorgenomen. In dit gesprek kan de school de Melior M5 adv. ook om advies vragen t.a.v. knelpunten. Als de school aantoonbaar en verantwoord de sociale veiligheid kan blijven waarborgen, wordt de certificering verlengt.