Disclaimer
Gebruik van deze website


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze of andere websites van de M5 Groep BV, of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. 

U bent verantwoordelijk vooral hetgeen u vanaf deze website downloadt of verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren, of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

De M5 Groep BV behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel De M5 Groep BV zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt M5 geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

M5 Groep BV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel de M5 Groep BV redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. De M5 Groep BV garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid


In geen enkel geval zijn de M5 Groep BV, haar medewerkers en/of M5 consulenten aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot: defecten, virussen of overige onvol­komenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website; de informatie die op of via deze website wordt aangeboden; het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan M5 of aan u wordt gezonden; de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website; misbruik van deze website; verlies van gegevens; het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien de M5 Groep BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.


Intellectuele eigendomsrechten

M5 Groep BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M5. Een uitzondering hierop vomen de files die wij expliciet op onze website aanbieden om te downloaden. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.


Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van de M5 Groep BV. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door de M5 Groep BV worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De M5 Groep BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.


Online communicatie

Berichten die u per e-mail aan De M5 Groep BV of M5 consulenten stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. TNO raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan te sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik door derden van deze informatie.


Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door M5 te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. De M5 Groep BV behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. De M5 Groep BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Diversen

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van onze privacy verklaring. Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de M5 Groep BV. U kunt online contact met ons opnemen via e-mail of telefonisch: 081 648880.