Algemene voorwaarden dienstverlening Melior M5 adviseurs


1. Begrippen

 

1.         Onder opdrachtnemer wordt verstaan de Melior M5 adviseur die deze voorwaarden hanteert en werkt in opdracht van de Melior Advies B.V.

2.         Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten heeft gesloten.

3.         Onder materialen worden verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s documentatie, werkinstructies, enz. op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

4.         Onder hulpmiddelen worden volstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de  werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Hieronder kunnen bijvoorbeeld worden verstaan videoafspeelapparatuur, overheadprojectoren, beamers of computers.

5.         Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tot opdracht als hiervoor in lid 2 bedoeld.

 

2. Toepasselijkheid voorwaarden 

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn; één en ander voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk, schriftelijk, door partijen is afgeweken.

2.         Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn nadrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen van opdrachtnemer noch op de overeenkomst.

3.         Gedrags- en beroepsregels, voor zover van toepassing op opdrachtnemer, maken deel uit van de overeenkomst.

 

3. Aanbiedingen/offertes

 

1.         Voor het uitbrengen van een juiste aanbieding/offerte dient de aanvrager/opdrachtgever alle informatie die relevant is voor de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer aan opdrachtnemer te verschaffen. Bij het uitbrengen van aanbiedingen/offertes mag opdrachtnemer daarvan uitgaan. Voor het geval later, tijdens de uitvoering van de opdracht, zou blijken dat niet alle relevante informatie en/of niet de juiste informatie voor een goede uitvoering van de opdracht is verschaft, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk voor de schade die opdrachtnemer, als gevolg daarvan, ondervindt.
In dit verband is aanbieder/opdrachtnemer gehouden reeds in het stadium van de aanvraag/offerte opdrachtgever te wijzen op het hierna in art. 6, leden 1, 2 en 3 bepaalde en geldt het verstrekken door aanvrager/opdrachtgever van die gegevens aan opdrachtnemer als een pre-contractuele verplichting.

2.         Alle aanbiedingen/offertes zijn herroepbaar en verliezen in ieder geval hun geldigheid na het verstrijken van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de aanbieding/offerte is opgenomen.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

 

1.         Tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ontstaat een overeenkomst doordat opdrachtgever de aanbieding/offerte van opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail accepteert.

2.         Opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

 

5. Uitvoering overeenkomst door opdrachtnemer

 

1.         Opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, waarbij hij recht doet aan het specifieke karakter van de opdracht, die de specifieke omstandigheden van c.q. bij opdrachtgever met zich meebrengt.

2.         Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer uitvoering van een volgende fase opschorten indien zij het niet eens zijn over de resultaten van betreffende fase tot aan het tijdstip waarop zij daarover wel overeenstemming hebben bereikt.

 

6. Terbeschikkingstelling informatie door opdrachtgever

 

1.         Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodigt heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

2.         Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.         Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

4.         De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

7. Intellectuele eigendom

 

1.         Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

2.         De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.

3.         Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

4.         Voor zover opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het recht van intellectuele eigendom in beginsel bij opdrachtnemer berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.

5.         Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 2.500,-- onverminderd het recht van opdrachtnemer aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

6.         Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

8. Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 

1.         Indien de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Opdrachtnemer en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die eventueel door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld.

2.         Het dient opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen, indien opdrachtnemer dat verlangt,  tijdens de activiteiten uitsluitend aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.
Indien de werkruimten niet afsluitbaar zijn, dient opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van hulpmiddelen en materialen.

3.         In overleg met opdrachtnemer zorgt opdrachtgever ten behoeve van opdrachtnemer voor voldoende faciliteiten, zoals bijvoorbeeld eventueel benodigde onderzoeksruimte voor de verrichting van pedagogisch, didactisch en psychologisch onderzoek, gespreksruimte voor het voeren van overleg en (consultatieve) gesprekken en het verzorgen van supervisie en coaching of trainingsruimte voor het verzorgen van cursussen en trainingen.

4.         Indien opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met opdrachtnemer zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen, zoals beschreven in dit artikel, is opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

9. Overmacht

 

1.         Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is gaat de bevoegdheid )aan de zijde van opdrachtgever) tot ontbinding ingevolge de twee voorafgaande zinnen niet verder dan gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van de werkzaamheden die (nog) niet zijn verricht.

2.         Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege opdrachtnemer, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.

3.         Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren.
Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

10. Wijziging opdracht

 

1.         Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Opdrachtnemer kan niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.

2.         Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt dan wel het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening, zal opdrachtnemer dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.

3.         Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd.

4.         Opdrachtgever doet afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. Opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 11, gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

 

11. Ontbinding overeenkomst

 

1.         Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de ingebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.

2.         Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
* de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
* de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
* de juridische entiteit van de andere partij wordt geliquideerd;
* de andere partij zijn huidige activiteiten staakt;
* buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

3.         Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.

4.         Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding aan opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan hem verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.         Indien opdrachtgever, na deswege ingebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

 

12. Betalingsvoorwaarden

 

1.         In de aanbieding/offerte wordt bepaald of de betaling ineens danwel in termijnen dient te worden voldaan.

2.         De betaling door opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op één van de bank- of postrekeningen van opdrachtnemer. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verloop van 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt, is opdrachtgever de wettelijke rente jegens opdrachtnemer verschuldigd.

3.         Eventuele incassokosten, die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.

4.         In geval van liquidatie of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.         Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.         Een jaarabonnement op de M5 Box wordt per jaar stilzwijgend verlengd  en per jaar vooraf door de centrale Melior Advies gedeclareerd bij de school. Opzegging van de M5 Box voor het nieuwe schooljaar dient te gebeuren voor het einde van het lopende schooljaar. Bij eerdere opzegging in het jaar vindt er geen restitutie plaats.

 

13. Prijzen

 

1.         Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen Opdrachtnemer behoudt zich, met inachtneming van het tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan.

2.         Indien opdrachtnemer de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% per jaar stijgen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 9  lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

3.         Behoudens het bepaalde in artikel 9  laat het niet afnemen van de door opdrachtnemer te verlenen diensten en/of de te leveren producten de voor opdrachtgever geldende betalingstermijn onverlet.

 

14. Gebreken, termijnen

 

1.         Opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoeken op de vraag of dat beantwoordt aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord. Indien opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.

2.         Tijdig door opdrachtgever aan opdrachtnemer gemelde gebreken zullen door opdrachtnemer en opdrachtgever worden besproken. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

3.         Indien opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend als bedoeld in artikel 17.

4.         Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

 

15. Geheimhouding

 

1.         Behoudens wettelijke verplichting daarvan af te wijken, is opdrachtnemer gehouden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die hem in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachtnemer zal alle maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om deze geheimhoudingsverplichting te verzekeren.

2.         Opdrachtgever is evenzeer jegens opdrachtnemer tot geheimhouding verplicht ter zake van alle gegevens die opdrachtnemer aan opdrachtgever in het kader van de uitvoering verstrekt, waaronder die over de werkwijze en de rapportages van opdrachtnemer. Opdrachtgever dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen ter zekerstelling van deze geheimhoudingsverplichting.

 

16. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

 

1.         Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen.

2.         Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden en/of levert zijn producten of diensten onder de nadrukkelijke voorwaarde dat opdrachtgever daarvoor jegens derden verantwoordelijk en, eventueel, aansprakelijk is.

3.         Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor iedere aanspraak en/of schadeclaim die derden jegens opdrachtgever geldend mocht(en) maken in het kader van de uitvoering door opdrachtnemer van de opdracht.

4.         Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

5.         Niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

6.         Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

7.         De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

8.         De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van opdrachtnemer over de laatste drie maanden.

9.         Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

17. Klachten

 

1.         Indien opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 14, is de klachtregeling van de opdrachtnemer van toepassing.

2.         Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten.

3.         Opdrachtgever aanvaardt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor klachten en, zo nodig, de behandeling daarvan, van derden met betrekking tot de uitvoering door opdrachtnemer van de opdracht.

4.         Ter zake van klachten van derden met betrekking tot de uitvoering door opdrachtnemer van de opdracht, verplicht opdrachtgever zich, in het kader van diens hiervoor in lid 3 genoemde verantwoordelijkheid, om aan alle geldende wettelijke verplichtingen ter zake van melding van klachten en klachtbehandeling te zullen voldoen.
Opdrachtnemer verplicht zich om, zonodig, ter zake van eventuele zodanige klachten, alle benodigde informatie en medewerking aan opdrachtgever en/of door opdrachtgever aan te wijzen derden te verstrekken.

5.         Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer nadrukkelijk voor klachten van derden met betrekking tot de uitvoering door opdrachtnemer van de opdracht en zal zodanige klachten behandelen als tegen hem gericht.

 

18. Vervaltermijn

 

            Voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer niet anders overeenkomen vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

19. Wijziging voorwaarden

 

1.         Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten.

2.         De wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat opdrachtgever met de – met hem schriftelijk gecommuniceerde – desbetreffende wijzigingen instemt.

 

20. Geschillen

 

1.         Op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventuele nadere overeenkomsten die dienen ter uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.         Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen met betrekking tot uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, in eerste instantie trachten die in der minne te schikken.

3.         Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

4.         Voor het geval partijen niet tot een oplossing in der minne van een geschil kunnen geraken, zullen zij het geschil gezamenlijk voorleggen aan een onafhankelijk deskundige, hetzij voor bemiddeling, hetzij voor een bindend advies, hetzij voor arbitrage.

 

 

 ************************************************